0001: ; Texture.vsh
0002: ; v0 頂点の座標値
0003: ; v7 テクスチャ座標
0004: ; c0-3   -- world + ビュー + 透視変換行列
0005: 
0006: vs.1.0
0007: 
0008: ;座標変換
0009: dp4 oPos.x, v0, c0 
0010: dp4 oPos.y, v0, c1 
0011: dp4 oPos.z, v0, c2 
0012: dp4 oPos.w, v0, c3    
0013: 
0014: ; メッシュのテクスチャー
0015: mov oT0, v7
0016: 
0017: